Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP8KBN w Krośnie, 38 - 400 Krosno ul. Tysiąclecia 18, częstotliwość klubowa - przemiennik SR8KSR C4FM & analog 438.925 MHz CTCSS 103.5 Hz, simplex 145.500 MHz 145.525 MHz, klub należy do oddziału terenowego OT18 Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, nasza strona na fejsie: www.facebook.com/sp8kbn
   
 
  Karty QSL
 • Karta QSL jest kartą potwierdzającą przeprowadzoną łączność. Stanowi podstawę do zaliczenia łączności z danym krajem (lub kwadratem QTH lokatora), podstawę do uzyskania dyplomu lub punktacji w zawodach. Karta jest równiez w pewnym sensie wizytówką indywidualnego krótkofalowca lub klubu łączności i powinna godnie reprezentowac Polskie krótkofalarstwo na świecie.
 • Każda karta QSL musi spełniać szereg niżej podanych warunków:
 • stwierdzenie, że karta QSL potwierdza łączność dwustronną z tą samą stacją i tą samą emisją. Najczęściej używane są stwierdzenia w języku angielskim lub skróty slangu: CONFIRMING 2 WAY QSO lub CFM QSO - w tym przypadku w rubryce "rodzaj emisji" należy umieścić informację: 2 x CW; 2 x SSB.
 • Karta SWL - w miejsce CFM QSO winna zawierać stwierdzenie nasłuchu np. HRD UR SIGS - lub podobne.
 • UWAGA! - łączności przeprowadzane emisjami mieszanymi np. CW - SSB mogą nie być zaliczane do punktacji zawodów, dyplomów itp.
 • miejsce (rubryka) na wpisanie czytelnego znaku korespondenta. Znaki obowiązkowo wpisywać dużymi literami drukowanymi ze zwróceniem szczególnej uwagi na litery np. I - J; U - V itp. cyfrę zero obowiązkowo pisać: zero przekreślone.
 • godzinę rozpoczęcia łączności określać obowiązkowo w/g UTC. Jest to obowiązujący nas czas uniwersalny - równoznaczny czasowo z czasem GMT.
 • datę należy pisać w/g obowiązującego systemu: rok - miesiąc - dzień np.:2012-06-09
  Zalecane jest używanie skrótu lub pełnej nazwy miesiąca w języku angielskim np.:
  1990 January 10.
  NIE STOSOWAĆ oznaczeń miesięcy cyframi rzymskimi!
 • raport dla korespondenta:przy łącznościach telegraficznych obowiązuje raport trzycyfrowy np. 579
  przy łącznościach fonicznych (SSB; AM; FM) obowiązuje raport dwucyfrowy np. 58. Dodatkowe informacje określające warunki odbioru, propagacji, jakości sygnału, określać skrótami kodu Q np. QSB; QRM; QRK; itp.
  Nie zaleca się stosowania raportów łamanych typu 57/9-9 przy CW, lub 57/9 przy SSB, gdyż raporty takie mogą sugerować np. raport telegraficzny i pracę obustronną różnymi rodzajami emisji (CW - SSB). Należy stosować np. przy CW - 579 QSB; lub przy SSB - 58 QSB lub 56 QRN.
 • pasmo należy podawać w oznaczeniu MHz. 
 • rodzaje emisji - podawać literami drukowanymi np. CW; SSB; RTTY; SSTV itp.
 • podpis operatora - pełny lub inicjały lub skrót.
 • QTH - miejscowość zainstalowania radiostacji. Przy łącznościach UKF należy obowiązkowo podawać lokator np. LOC KO02MG. Przy łącznościach KF również zaleca się podawanie lokatora.
 • własny znak nadawczy lub nasłuchowy:
  znak winien być elementem dominującym na karcie QSL, obowiązkowo dużymi drukowanymi literami. Można stosować litery stylizowane, jednak muszą być czytelne dla każdej narodowości.
 • na karcie QSL winien być znaczek organizacyjny PZK o wzorze i kształcie zatwierdzonym przez ZG PZK. 
  Niektóre bowiem organizacje i wydawcy nie uznają (np. do dyplomów) kart QSL bez znaczka organizacji należących do IARU i taka karta dla kolekcjonera dyplomów jest bez wartości i może być przyczyną nie otrzymania potwierdzenia łączności. Dopuszczalne jest umieszczenie znaczków określających przynależność nadawcy czy SWL-owca do klubu LOK lub ZHP, jednak muszą one być zgodne z oryginalnymi wzorami tych organizacji.
 • zgodnie z obowiązującą Uchwałą Konferencji IARU wymiary karty QSL ustalono na 9 x 14 cm przy wadze nieprzekraczającej 4 g. IARU zaleca pozostawienie w dolnej części karty QSL niezadrukowanego marginesu o wysokości 12 mm.
 • przy wypełnianiu kart jednostronnych konieczne jest wpisywanie dodatkowo na odwrocie karty w lewym górnym rogu znaku korespondenta - ułatwia to ekspedycję kart w biurach QSL.
 • informację o skrócie województwa należy podawać w następującej formie: 
  " WA for POLSKA AWARD"
  Jest to jedyna właściwa forma.
 • Obok wyżej podanych informacji obowiązkowych, na karcie QSL mogą być podane informacje dodatkowe, np.:
 • - rodzaj stosowanego sprzętu nadawczo-odbiorczego
 • - rodzaje stosowanych anten
 • - imię, nazwisko i dokładny adres operatora (lub stacji klubowej)
 • - informacje o QSL np. PSE - TKS - QSL itp.
 • - skróty lub pełna treść informacji grzecznościowych lub rubryka na krótką korespondencję
 • - adres Centralnego Biura QSL
 • - informacje o przynależności do klubów specjalistycznych
 • - informacje o zdobytych ciekawszych dyplomach itp.
 • - rysunki, zdjęcia mające na celu pokazanie operatora, stacji, regionu lub miasta. W tym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na stronę graficzną i techniczną wykonania, estetykę, smak i formę, która powinna być jednoznacznie zrozumiała przez odbiorcę w dowolnym kraju świata. Nie zaleca się stosowania herbów miast, województw, gdyż nie są one czytelne poza granicami Polski.
 
Krośnieńska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa
 
https://kksr.pl/
www.facebook.com/sp8kbn
 
KKSR Krosno na facebook
 
https://www.facebook.com/kksrpl/
Propagacja w zakresach UHF i VHF
 
VHF Aurora :Status
144 MHz Es in EU :Status
70 MHz Es in EU :Status
50 MHz Es in EU :Status
144 MHz Es in NA :Status
From The DXrobot
Today's MUF & Es :Status
From MMMonVHF
Obsada operatorska klubu SP8KBN
 
Kierownik Klubu
Dariusz SP8RHT

Operator Odpowiedzialny
Mariusz SP8JRD

Operator Odpowiedzialny
Jacek SP8TJC

Członkowie Klubu
Andrzej SP8DOG
Fred SP8ABC
Wojciech SQ8W
Mateusz SQ8RKR
Mateusz SQ8M
Wojciech SP8PID
Piotr SQ8TKT
Stanisław SP8BVG
Grzegorz SP8DBO
Zbigniew SP8FHM
Marek SP8GII
Andrzej SP8OBW
Piotr SP8OOE
Andrzej SP8SIR
Piotr SP8SRB
Zbigniew SP8SRG
Tadeusz SP8XGE
Stanisław SP8XGF
Rafał SQ8RFV
Wacław SQ8RRA
Sebastian SP8SMA
Janusz SQ8RFU
Członkowie honorowi klubu SP8KBN
 
Adam SP8ALS
Marek SP8BVN/SN8T

S.K.
Jan SQ8AMF
Stanisław SP8SRC
Marian SP8VD
Bogdan SP8ALC
Władysław SP8IQB
Wojciech SP8OOL
Konrad SP8RHX
 
211279 odwiedzający
Copyright © Klub Łączności LOK SP8KBN Krosno 2011-2024 Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja