Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP8KBN w Krośnie, 38 - 400 Krosno ul. Tysiąclecia 18, kontakt: sp8kbn(at)op.pl, częstotliwość klubowa - przemiennik SR8KN 438.925 MHz CTCSS 103.5 Hz, simplex 145.500 MHz & 145 525 MHz, klub należy do oddziału terenowego OT18 Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, nasza strona na fejsie: www.facebook.com/sp8kbn
   
 
  Statut Klubu SP8KBN
Poniżej przedstawiam statut klubu SP8KBN zatwierdzony przez kolegów:
 


Klub SP8KBN jest szczególnym społecznym dobrem krótkofalarskim o wartości historycznej i emocjonalnej dla wielu pokoleń krótkofalowców w Krośnie i Powiecie Krośnieńskim, które od 1956 roku pracowały na wizerunek klubu.
 
Niniejszy Regulamin sporządzono w trosce o poszanowanie historii, zachowanie tradycji i rozwój Klubu połączony z upowszechnianiem zasad dobrego operatorstwa, zdobywaniem wiedzy technicznej i  etycznym zachowywaniem się członków klubu. Regulamin określa główne cele działania SP8KBN i zasady przynależności członkowskiej.
 
1) Główne założenia i cele działalności SP8KBN

a) Rozwijanie wśród młodzieży i dorosłych zainteresowań lingwistycznych, geograficznych i politechnicznych za pomocą amatorskiej łączności radiowej w pasmach oraz  działalności konstruktorskiej i radioamatorskiej.
 
b) Praca operatorska na pasmach amatorskich oraz w zawodach stacjonarnych i terenowych.
 
c) Dokumentowanie osiągnięć klubu przez zdobywanie QSL do brakujących podmiotów DXCC, dyplomów międzynarodowych (SPDXC, DXCC, WAE, WPX) i krajowych.
 
d) Utrzymanie i prowadzenie internetowego portalu Klubu.
 
e) Upowszechnianie i kultywowanie tradycji i historii utworzonego w 1956 roku w Krośnie Klubu SP8KBN oraz popularyzowanie jego wizerunku w Krośnie.

 2) Struktura Klubu SP8KBN

a) Działalność Klubu opiera się na dobrowolnej działalności społecznej prowadzonej dla realizacji określonych w punkcie 1 założeń i celów.
 
b) Klub zrzesza Operatorów, Członków Wspierających, Członków Honorowych i Osoby Szkolone.
 
c) Klubem kieruje Kierownik wybierany przez i spośród Operatorów. Kierownik Klubu wybiera dwóch Operatorów Odpowiedzialnych.
Inne funkcje w klubie to QSL Manager oraz Redaktor portalu internetowego.
 .
d) Krótkofalowiec decydujący się na pracę społeczną na rzecz Klubu deklaruje swój status członkowski jako Operator lub Członek Wspierający. Członkowstwo Honorowe przyznawane jest bez deklaracji.
 
3) Operator
Operator – członek klubu znający historię Klubu, identyfikujący się i realizujący zadania wynikające z p.1, uczestniczący w szkoleniach i zebraniach klubowych, udzielający pomocy krótkofalarskiej (technicznej i operatorskiej) Członkom Klubu, aktywnie uczestniczący w wymianie poczty elektronicznej, pracujący pod znakiem klubowym na pasmach, prowadzący szkolenia dla młodzieży. Wymiana kart QSL od i do Operatora dokonywana jest przez Klubowego QSL Managera, który odbiera i wysyła QSL z Biura QSL Operator może korzystać i wypożyczać sprzęt klubowy za zgodą Kierownika Klubu. Za użytkowanie wypożyczonego sprzętu i jego stan techniczny odpowiada osoba wypożyczająca.
 
4) Członek Wspierający
Członek Wspierający – krótkofalowiec aktywny po własnym znakiem na pasmach lub działający aktywnie w ruchu krótkofalarskim, wspierający w miarę swoich możliwości działalność Klubu (pomoc przy budowie anten, doradztwo techniczne, pomoc przy organizowaniu zawodów terenowych, itp.), uczestniczący w spotkaniach radiowych (KF, UKF), szkoleniach krótkofalarskich organizowanych przez klub, wspierający operatorsko klub w pracy stacji SP8KBN pod znakiem okolicznościowym. Wymiana kart QSL od i do Członka Wspierającego dokonywana jest przez Klubowego QSL Managera.
 
5) Członek Honorowy
Członek Honorowy – krótkofalowiec związany w przeszłości z SP8KBN. Klub SP8KBN jest zobowiązany do prowadzenia listy z adresami pocztowymi, telefonicznymi i email, informowania Członków Honorowych o sprawach związanych z działalnością Klubu, do zapraszania Członków Honorowych do udziału w Spotkaniach i Zebraniach Klubu oraz do udziału w Zawodach.
 
6) Osoby Szkolone
Osoby Szkolone – osoby, dla których Operatorzy organizują szkolenia z zakresu tematycznego obejmującego spectrum zagadnień związanych z operatorstwem radiowym w pasmach KF i UKF oraz techniką radiową i elektroniką.
 
7) Przypadki szczególne
Członek Klubu zostanie skreślony z listy członkowskiej w przypadku rozpowszechniania kłamliwych treści szkodzących wizerunkowi SP8KBN lub jego członków, kradzieży lub zniszczenia sprzętu oraz wartości materialnych należących do Klubu, nieetycznego zachowania lub naruszenia Kodeksu Krótkofalowca. Decyzję w tej sprawie podejmują w trybie niejawnym Operatorzy Klubu.
 
 
Krośnieńska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa
 
https://kksr.pl/
www.facebook.com/sp8kbn
 
KKSR Krosno na facebook
 
https://www.facebook.com/kksrpl/
Propagacja w zakresach UHF i VHF
 
VHF Aurora :Status
144 MHz Es in EU :Status
70 MHz Es in EU :Status
50 MHz Es in EU :Status
144 MHz Es in NA :Status
From The DXrobot
Today's MUF & Es :Status
From MMMonVHF
Obsada operatorska klubu SP8KBN
 
Kierownik Klubu
Dariusz SP8RHT

Operator Odpowiedzialny
Mariusz SP8JRD

Operator Odpowiedzialny
Jacek SP8TJC

Członkowie Klubu
Andrzej SP8DOG
Fred SP8ABC
Wojciech SQ8W
Mateusz SQ8RKR
Mateusz SQ8M
Wojciech SP8PID
Piotr SQ8TKT
Stanisław SP8BVG
Grzegorz SP8DBO
Zbigniew SP8FHM
Marek SP8GII
Andrzej SP8OBW
Piotr SP8OOE
Andrzej SP8SIR
Piotr SP8SRB
Zbigniew SP8SRG
Tadeusz SP8XGE
Stanisław SP8XGF
Rafał SQ8RFV
Wacław SQ8RRA
Sebastian SP8SMA
Janusz SQ8RFU
Członkowie honorowi klubu SP8KBN
 
Adam SP8ALS
Marek SP8BVN/SN8T

S.K.
Jan SQ8AMF
Stanisław SP8SRC
Marian SP8VD
Bogdan SP8ALC
Władysław SP8IQB
Wojciech SP8OOL
Konrad SP8RHX
 
209218 odwiedzający
Copyright © Klub Łączności LOK SP8KBN Krosno 2011-2024 Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja