Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP8KBN w Krośnie, 38 - 400 Krosno ul. Tysiąclecia 18, kontakt: sp8kbn(at)op.pl, częstotliwość klubowa - przemiennik SR8AR 29.690 MHz & SR8KN 438.925 MHz CTCSS 103.5 Hz, ECHOLINK NODE 995051, klub należy do oddziału terenowego OT18 Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, nasza strona na fejsie: www.facebook.com/sp8kbn
   
 
  Aktualności

V Tura Mistrzostw Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych
sp8rht, sp8tjc data 09.04.2013, o 16:21 (UTC)
 W dniach 6 i 7 kwietnia klub SP8KBN pracował w jubileuszowych 80-tych zawodach SP DX CONTEST.
W czwartek 11 kwietnia odbędzie się następna V-ta tura zawodów ARKI.
Jednocześnie przypominamy koleżankom i kolegom że zbliża się termin kolejnego egzaminu na Świadectwo Radiooperatora w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej. Egzamin odbędzie się 17 maja 2013 roku o godzinie 14-tej w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie.
WAŻNE:
Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa Prezesowi UKE pisemny wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami) o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w terminie co najmniej 14 dni przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu.
(http://www.uke.gov.pl/swiadectwa-w-sluzbie-radiokomunikacyjnej-amatorskiej-4390)
 

SP-DX CONTEST CW/SSB 2013
sp8rht, sp8tjc data 04.04.2013, o 12:28 (UTC)
 W dniach 6 - 7 kwietnia (15:00 - 15:00 UTC) klub SP8KBN będzie pracował w jubileuszowym 80-tym SP-DX Contest.
Serdecznie zapraszamy do naszego klubu wszystkich zainteresowanych. Godziny w których operatorzy odpowiedzialni będą w klubie SP8KBN pracować w zawodach są do uzgodnienia. Prosimy zainteresowanych o kontakt na 145.500 MHz
 

Współzawodnictwo sportowe Klubów Łączności LOK
Materiały przekazane przez WSiSŁ BZG LOK data 03.04.2013, o 17:17 (UTC)
 Wydział Szkolenia i Sportów Łączności przypomina, iż w roku 2013 powrócono do formuły współzawodnictwa Klubów Łączności LOK działających w strukturach Zarządów Wojewódzkich LOK.
Decyzją Komisji Łączności i Informatyki do współzawodnictwa zarekomendowane warunkowo wszystkie zawody organizowane przez ZG LOK, ZW LOK oraz Kluby Łączności LOK. Podstawa przyznania punktów dla Klubów Łączności LOK będzie otrzymanie Komunikatu z przeprowadzonych zawodów (zawody organizowane przez LOK), który winien być przesłany do WSiSŁ BZG LOK w terminie 2-ch tygodni od rozliczenia imprezy. Pozostałe zawody będą rozliczone na podstawie komunikatów opublikowanych na stronach internetowych. Zawody których termin rozliczenia upływa po roku kalendarzowy (np. Barbórka) wyniki zostaną zaliczone do kolejnego roku kalendarzowego. Dotyczy to również rekomendowanych zawodów krajowych i zagranicznych organizowanych przez inne organizacje krótkofalarskie.

Szczegóły współzawodnictwa zostaną opublikowane na stronach www. mazowsze.lok oraz www.sp5kcr.eu.
 

Konsultacje społeczne dotyczące pozwoleń w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej
sp8rht data 01.04.2013, o 18:52 (UTC)
 Informacja pochodzi z portalu www.pzk.info.pl
Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił konsultacje społeczne dotyczące m. in. rozporządzenia w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (26.02.2013). Projekty zostały przesłane celem konsultacji do szeregu organizacji, m. in. PZK, LOK, ZHP, ZHR, SKPO, OPOR, FOPOR.
Pamiętajmy że najbardziej czarny scenariusz zakłada likwidację klubów krótkofalarskich w Polsce poprzez wygaszenie ich pozwoleń radiowych.
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji można zapoznać się z dokumentami nadesłanymi przez środowiska i organizacje krótkofalarskie w Polsce.
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/519/projekt/154450/katalog/154455
 

List otwarty kol. Marka SP5UAR
Marek Ruszczak SP5UAR data 28.03.2013, o 05:47 (UTC)
 List otwarty

Szanowny Kolega Jerzy JAKUBOWSKI SP7CBG, prezes Polskiego Związku Krótkofalowców,

Szanowni Koledzy – członkowie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców,

Zwracam się do Was w formie listu otwartego z uwagi na ogromne zagrożenie dla całej działalności krótkofalarskiej, jakie niosą z sobą projekty rozporządzeń MAiC w sprawie pozwoleń w służbie radiowej amatorskiej oraz w sprawie świadectw operatorskich. Z wielu stron dochodzą sygnały, że urzędnikom Ministerstwa zależy na jak najszybszym przeprowadzeniu konferencji uzgodnieniowej i uchwaleniu przedstawionych projektów z jak najmniejszymi zmianami.

Główne zagrożenia dla naszej działalności przedstawiłem w swoim wystąpieniu na konferencji w Senacie RP. Przypomnę je:

- dopuszczenie tylko jednego pozwolenia kategorii I dla osoby prawnej – skutkujące wygaszeniem pozwoleń dla ponad 100 klubów Polskiego Związku Krótkofalowców oraz ponad 100 klubów Ligi Obrony Kraju i Związku Harcerstwa Polskiego;

- konstrukcja znaku wywoławczego oparta wyłącznie o podział na 9 okręgów wywoławczych i pomijająca cyfrę zero oraz prefiksy wielocyfrowe – skutkująca delegalizacją takich znaków jak SP0PZK, SN0HQ, SP0OTC, SP0DXC oraz uniemożliwieniem wydawania tzw. znaków okolicznościowych (przepis zawiera zamknięty katalog znaków wywoławczych – nic innego nie będzie dozwolone).

Istnieje jednak znacznie więcej zagrożeń, na przykład:

- dyskryminacja stacji klubowych w stosunku do indywidualnych polegająca na ograniczeniu ważności pozwolenia dla osoby prawnej tylko do terytorium RP (brak zgodności pozwolenia z CEPT TR-6101);

- dyskryminacja osób które uzyskają licencję „Novice” poprzez wymaganie powtórnego egzaminu na świadectwo operatora w pełnym zakresie z chwilą ubiegania się o pozwolenie kategorii I.

- uniemożliwienie prowadzenia zorganizowanych akcji krótkofalarskich takich jak np. EURO2012 poprzez ograniczenie liczby pozwoleń tymczasowych;

- pominięcie zapisu ustawowego dopuszczającego powierzenie organizacji egzaminów na świadectwo operatorskie organizacjom radioamatorskim;

- uniemożliwienie równoległego stosowania znaku podstawowego i tymczasowego (był to postulat środowiska zgłaszany na konferencji w UKE);

- brak określenia wzorów pozwoleń, pozwalający na dowolne manipulacje jego treścią (w obecnie funkcjonujących pozwoleniach dla stacji klubowych pojawił się nie umocowany prawnie „użytkownik”).

Jeżeli do powyższych zastrzeżeń dodamy całkowite niewywiązanie się z obietnicy wspólnego „okrągłego stołu” pomiędzy administracją a środowiskiem krótkofalarskim (obietnicę złożyła pani wiceminister Olszewska podczas prac komisji sejmowej nad nowelizacją prawa telekomunikacyjnego) – możemy przypuszczać, że administracja nie zechce w ogóle uwzględniać żadnych naszych uwag.

Dajemy urzędnikom dodatkową broń do ręki ponieważ stanowisko PZK (projekt v. 16) według ich oceny „tylko nieznacznie odbiega od propozycji MAiC”, a ponadto istotnie wykracza poza delegację ustawową. Niestety nasi koledzy pracujący nad projektem nie zauważyli wymienionych powyżej zagrożeń i w praktyce powielili rozwiązania zawarte w kontestowanym zarządzeniu nr 32 prezesa UKE.

W tej sytuacji apeluję do Kolegów o podjęcie tego tematu podczas najbliższego spotkania Prezydium w dniach 22-23 marca i zastanowienie się nad zmianą stanowiska PZK w konsultacjach społecznych poprzez:

1) zdecydowane odrzucenie obu projektów MAiC w całości jako szkodliwych dla środowiska krótkofalowców;

2) wycofanie z konsultacji projektu PZK v. 16 jako nie spełniającego oczekiwań środowiska;

3) wyartykułowanie żądania realizacji przyrzeczenia złożonego przez panią wiceminister Olszewską – z terminem realizacji przed konferencją uzgodnieniową i z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

Bierne oczekiwanie na ewentualne przyjazne działania administracji wobec naszego środowiska są niestety skazane na niepowodzenie. Nie mamy już zbyt wiele czasu, bo po zakończeniu konsultacji społecznych nikt nas nie będzie słuchał.

W trosce o dobro i Związku i całego środowiska krótkofalowców

Vy 73 Marek Ruszczak, SP5UAR
 

SP DX Contest 2013: 6 - 7 kwiecień
sp8rht data 28.03.2013, o 04:19 (UTC)
 SP DX Contest 2013 6 - 7 kwietnia
W tym roku świętujemy 80 Rocznicę Organizacji Pierwszej Edycji SP DX Contest. W 1933 roku Lwowski Klub Krótkofalowców, działając na zlecenie Polskiego Związku Krótkofalowców, zorganizował I Międzynarodowe Zawody P.Z.K. To był początek historii, którą dzisiaj kontynuujemy pod nazwą SP DX Contest. Początek historii i wspaniały wkład polskich krótkofalowców w historię światowego contestingu.
Regulamin zawodów (skócony):
Termin zawodów: pierwszy weekend kwietnia - od 15:00 UTC w sobotę do 15:00 UTC w niedzielę.
3. Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 i 10m wg Band Planu IARU dla zawodów KF.
4. Emisje: PHONE i CW. Łączności na PHONE i CW z tą samą stacją w kategorii MIXED liczą się oddzielnie. Łączności mieszane
(PHONE /CW) nie są zaliczane.
5. Wywołanie w zawodach:
- dla stacji polskich: "CQ CONTEST" na PHONE oraz "CQ TEST" na CW.
- dla stacji zagranicznych: "CQ SP".
6. Grupy kontrolne:
- stacje polskie nadają trzy lub czteroznakowe grupy kontrolne składające się z raportu RS lub RST oraz jednej litery,
oznaczającej województwo (np. 59B na PHONE czy 599B na CW). Stosowane są następujące skróty województw: B, C, D, F,
G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W, Z;
- stacje zagraniczne nadają pięcio lub sześciocyfrowe grupy kontrolne składające się z raportu RS lub RST i kolejnego numeru
łączności poczynając od 001 (np. 59001 na PHONE lub 599001 na CW).
Więcej na:http://www.spdxcontest.pzk.org.pl/pl/
 

<- Powrót  1 ...  15  16  17 18  19  20  21 ... 24Dalej -> 
Burze nad Polską. METEO Krosno
 
Mapa burzowa Polski
www.facebook.com/sp8kbn
 
Reklama
 
TRANSLATE
 
Propagacja w zakresach UHF i VHF
 
VHF Aurora :Status
144 MHz Es in EU :Status
70 MHz Es in EU :Status
50 MHz Es in EU :Status
144 MHz Es in NA :Status
From The DXrobot
Today's MUF & Es :Status
From MMMonVHF
Obsada operatorska klubu SP8KBN
 
Kierownik Klubu
Dariusz SP8RHT

Operator Odpowiedzialny
Mariusz SP8JRD

Operator Odpowiedzialny
Jacek SP8TJC

Członkowie Klubu
Stanisław SP8BVG
Grzegorz SP8DBO
Zbigniew SP8FHM
Marek SP8GII
Andrzej SP8OBW
Piotr SP8OOE
Andrzej SP8SIR
Piotr SP8SRB
Stanisław SP8SRC
Zbigniew SP8SRG
Grzegorz SP8TJO
Tadeusz SP8XGE
Stanisław SP8XGF
Jan SQ8AMF
Rafał SQ8RFV
Wacław SQ8RRA
Sebastian SP8SMA
Janusz SQ8RFU
Członkowie honorowi klubu SP8KBN
 
Adam SP8ALS
Marek SP8BVN/SN8T

S.K.
Marian SP8VD
Bogdan SP8ALC
Władysław SP8IQB
Wojciech SP8OOL
Konrad SP8RHX
 
98870 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Copyright © Klub Łączności LOK SP8KBN Krosno 2011-2018